Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот с начин на трайно ползване /НТП/ „Лозе“ с № 098002 с площ от 1.306 дка. в землището на с. Каравелово, община Никола Козлево, обл. Шумен

 

Заповед
Проектодоговор
Заявление - физически лица
Заявление - юридически лица
Тръжна документацияЗаповед


Проектодоговор


Заявление - физически лица


Заявление - юридически лица


Тръжна документация