Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ XI от квартал 30 по плана на с Църквица, община Никола Козлево, обл. Шумен


Заповед


Заявление


Тръжна документация