Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на помещение от 16 кв.м. находящ се в сграда


Заповед


Проекто - договор


Заявление - физически лица


Заявление - юридически лица


Тръжна документация


Заповед спечелили търга