Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ XXIV от квартал 38 по плана на с Вълнари, община Никола Козлево, обл. Шумен


Заповед


Заявление


Тръжна документация

 

Заповед за спечелили търга