Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ XIII - общ. от кв. 45 с площ 820 кв.м. по план на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АОС № 645 от 01.06.2010

Заповед


Проекто - договор


Заявление - физически лица


Заявление - юридически лица


Тръжна документация


Заповед спечелили търга