Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ XI - общ. от квартал 45 с площ от 960кв. м. по плана на с Вълнари, община Никола Козлево, обл. Шумен

 

Проектодоговор
Заявление - физически лица
Заявление - юридически лица
Тръжна документация

Заповед

Проектодоговор


Заявление - физически лица


Заявление - юридически лица


Тръжна документация

 

Заповед - спечелили търга