Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за стопанските 2018-2023 г.

 

Заповед
Декларация
Проект на договор
Заявление - физически лица
Заявление - юридически лица
Тръжна документация

Заповед

Проект на договор

Заявление

Тръжна документация


Списък имоти