Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на помещение в търговска сграда находящ се в УПИ ХХIII-230 в кв. 38 по плана на с. Вълнари, общ. Никола Козлево, област Шумен

 

 

Заповед за отдаване - търговски център Вълнари


Заявление


Тръжна документация

 

Заповед за спечелил търга - РД-36 от 25.01.2018г.