Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ V - общ. от кв. 45 с площ 810 кв.м. по план на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АОС № 639 от 01.06.2010

ЗаповедПроект на договорЗаявление - физически лицаЗаявление - юридически лицаТръжна документацияЗаповед спечелили търга