Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство Гранд Чероки

 

Заповед
Декларация
Проект на договор
Заявление - физически лица
Заявление - юридически лица
Тръжна документация

Заповед


Декларация


Проектодоговор


Заявление - физически лица


Заявление - юридически лица


Тръжна документация