Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот с начин на трайно ползване "Лозе" с № 012031 с площ от 1,007 дка в землището на с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АОС № 491 / 22.06.2009г.

 

 

Заповед


Тръжна документация


Заявление за физически лица


Заявление за юридически лица


ПРОЕКТО - ДОГОВОР

 

Спечелили търга