Бюджет 2023 год.

 

 

Публикувано на 4.09.2023 г. 

Формула Функция "Образование"

 

Качено на 28.08.2023 г.


 

Одитен доклад на сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Никола Козлево за 2022 год.

 


 

 

Отчет за първо тримесечие на 2023 год.

Отчет за второ тримесечие на 2023 год.

Отчет за трето тримесечие на 2023 год.

 

 


 

 

Справка към 1-во тримесечие на 2023г. за разходите по § 10-30 "текущ ремонт", финансирани със средства от целеви трансфери (§ 31-18) от централния бюджет за извършване на текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на други инфраструктурни обекти

 

Справка към 2-ро тримесечие на 2023г. за разходите по § 10-30 "текущ ремонт", финансирани със средства от целеви трансфери (§ 31-18) от централния бюджет за извършване на текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на други инфраструктурни обекти

 


 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.01.2023 г.
Качен на 13.2.2023 г.

 


Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 28.02.2023 г.
Качен на 13.2.2023 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи за месец 02.2023г.Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.03.2023 г.
Качен на 12.4.2023 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи за месец 03.2023г.Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 30.04.2023 г.

Качен на 11.5.2023 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 30.04.2023г.Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.05.2023 г.

Качен на 12.6.2023 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.05.2023г.

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 30.06.2023 г.

Качен на 10.7.2023 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 30.06.2023г.


 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.07.2023 г.

Качен на 10.8.2023 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.07.2023г.

 

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.08.2023 г.

Качен на 11.9.2023 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.08.2023г.

 

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 30.09.2023 г.

Качен на 10.10.2023 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 30.09.2023г.

 


 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.10.2023 г.

Качен на 14.11.2023 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.10.2023г.

 

 

 


 

 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 30.11.2023 г.

Качен на 14.12.2023 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 30.11.2023г.

 


 

Отчети 0, 33, 42, 96, 97, 98, просрочените вземания и задължения  към 31.12.2023 г.

Качен на 12.1.2024 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи до 31.12.2023г.