СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 62а, ал. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

18.11.2020год.

На основание чл. 62а, ал .3, т.1  от Закона за водите, Община Никола Козлево" обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени възражения или предложения в Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Приложение: Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Дата на публикуване:

19.11.20 г.