О Б Я В А

Община Никола Козлево търси да назначи специалист „Устройство на територията“ -  1 щатна бройка, към дирекция „Устройство на територията, специализирани дейности и европейски проекти ”;

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на образование – средно – специално /техническо/

- професионална област – архитектура, строителство, геодезия

- професионален опит – 3 години

 

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: опит в бюджетно предприятие.

 

3. Кратко описание на длъжността:

Извършва административно-технически услуги, подпомагащи дейността на главния архитект по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;

Издава скици, справки и удостоверения за идентичност;

Извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги при представяне на документи за собственост.

 

4. Заплащане: по договаряне

 

5. Подборът ще се извърши по документи и интервю.

 

6. В срок до 08.01.2021 г. (петък), кандидатите да представят в деловодството на Община Никола Козлево, пл. „23ти септември“ № 5, следните документи:

Писмено заявление за участие в подбор /в свободен текст/ към което прилагат:

- автобиография;

- копие от диплом за завършено образование;

- документ, удостоверяващ трудов стаж;