ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД - 20 от 13.01.2020 год., кмета на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За  длъжността „ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” в  Общинска администрация - Никола Козлево.

2. Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • да отговаря на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • степен образование – магистър;
 • ранг – ІІІ младши и/или професионален опит – 4 /четири/ години, съгласно КДА

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
 • познания в спецификата на работа в бюджетно учреждение;
 • компетентност свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативните актове касаещи нормативната уредба в сферата на Бюджета, Счетоводството, Стопанските дейности и Общинската собственост;
 • Предпочитана професионална област на висшето образование: сродни на Икономика, Стопанско управление, Финанси, Счетоводство и контрол и Одит в публичния сектор;
 • Компютърна грамотност.

4. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- интервю.

5. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс - свали от тук;
 • Декларация, че лицето отговаря на изискванията по чл. 7 от ЗДС - свали от тук;
 • Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерски съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 28 от 05.04.2019 г.) и за допълнителни квалификации;
 • Копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • Копия от други документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации, при наличие на такива.

6. Документите да се подават лично или чрез пълномощник до 16.00 часа на 27.01.2020 г. в стая № 1, „Деловодство” в сградата на общината, с. Никола Козлево, област Шумен, пл. „23-ти септември” № 5.

7. Кратко описание на длъжността: Да ръководи, планира, организира и контролира цялостната финансово-счетоводна, стопанска дейност, управление на собствеността и административното обслужване на общината и да носи отговорност за изпълнението на задачите на дирекцията пред кмета на общината и съответните държавни и финансово-контролни органи.

8. Граници (от-до) заплата определена за длъжността: 680-2200 лв.

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват публично на таблото на входа на Общинска администрация Никола Козлево и на интернет страницата на община Никола Козлево /www.nikolakozlevo.bg/.

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ

Кмет на община Никола Козлево