О Б Я В А


Община Никола Козлево търси да назначи счетоводни специалисти – 3 щатни бройки, към:

-  дирекция  „Финансово-стопански дейности и административно обслужване”;

- второстепенните подразделения на общината /общински предприятия/

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на образование - средно

- професионална област – счетоводство

- професионален опит – 3 години

2. Кратко описание на длъжността:

- Обработва и осчетоводява работни заплати.

- Изготвя платежни документи, осчетоводява фактури, ДДС.

- Осъществява взаимоотношения с обслужващата банка.

- Съставя извлечения и оборотни ведомости от съответните сметки.

- Издава необходими документи – служебни бележки, УП-2 и др. удостоверения.

3.Размер на заплатата – от 610 лв. до 1000 лв.

/Основния размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на избрания кандидат, съгласно нормативните актове, формиращи възнаграждението./

4. Подборът ще се извърши по документи и интервю.

5. В срок до 28.02.2020 г. (петък), кандидатите да представят в деловодството на Община Никола Козлево, пл. „23ти септември“ № 5, следните документи:

Писмено заявление за участие в подбор /в свободен текст/ към което прилагат:

- автобиография;

- копие от диплом за завършено образование;

- документ, удостоверяващ трудов стаж;