П О К А Н А

За публично обсъждане на проект за Бюджет 2020 год.


На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Кметът на община Никола Козлево кани жителите на общината, ръководителите на бюджетни звена, представители на средствата за масово осведомяване, представители на бизнеса и неправителствени организации и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта за Бюджет на община Никола Козлево за 2020 година, което ще се състои на 22 Януари (сряда) 2020 г. от 14,00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Предложения се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 21.01.2020 година и на   e-mail: obankozlevo@mail.bg

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ

Кмет на община Никола Козлево