П О К А Н А за представяне на оферти за извършване на строителство

 

 

П О К А Н А

за представяне на оферти за извършване на строителство

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 2 ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки,

Община Никола Козлево, област Шумен със седалище село Никола Козлево, пл. 23-ти септември № 5, тел.: 05328 20-22, факс: 05328 2020,                е-mail: obankozlevo@mail.bg, ВЪЗЛОЖИТЕЛ на малки обществени поръчки, Ви отправя ПОКАНА за участие в процедура за представяне на оферта за извършване на строителство с предмет:

1. Обособена позиция „Асфалтобетоново изкърпване и асфалтиране на път ІV-20714 към с.  Църквица, път ІV-20715  към с. Крива река - с. Лиси връх - до пътно  кръстовище с път ІV-70015

2. Обособена позиция Асфалтобетоново изкърпване на улици "Георги Димитров", ул. "Васил Левски" и ул. "Н. Й. Вапцаров" в с. Пет могили, Община Никола Козлево

3. Обособена позиция Полагане на трошенокаменна настилка на улици "Аспарух" в с. Ружица,  ул. "Тича" и ул. "Баба Тонка" в с. Църквица, ул."Аврора" в с. Вълнари, Община Никола Козлево

4. Предложенията да се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис Оферта за изпълнение на СМР на обект – обособената позиция, (ако се кандидатства и за трите позиции се изброяват и трите) за която се кандидатства от кандидата или упълномощен негов представител в деловодството на Общината или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 04.04.2011 год. всеки работен ден до 16.00 ч.

5. Срок на валидност на предложенията – до  2 месеца

 

Другите условия на поръчката са уредени в Заповед № РД-61/23.03.2011 г. на кмета на общината.

За допълнителна информация и закупуване на документи, кандидатите могат да се обръщат на тел.: 05328 21-38  Община Никола Козлево – Фахри Алиев – заместник кмет всеки работен ден до деня предхождащ представянето на офертите.