Покана за представяне на оферти за доставка на хранителни продукти

П О К А Н А

за представяне на оферти за доставка на хранителни продукти

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки,

Община Никола Козлево, област Шумен със седалище село Никола Козлево, пл. 23-ти септември № 5, тел.: 05328 20-22, факс: 05328 2020,                е-mail: obankozlevo@mail.bg, ВЪЗЛОЖИТЕЛ на малки обществени поръчки, Ви отправя ПОКАНА за участие в процедура за представяне на оферта за доставка на хранителни продукти с предмет:

1. Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ в община Никола Козлево

4. Предложенията да се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис Оферта за доставка на хранителни продукти от кандидата или упълномощен негов представител в деловодството на Общината или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 27.05.2011 год. всеки работен ден до 16.00 ч.

5. Срок на валидност на предложенията – до  3 месеца

 

Другите условия на поръчката са уредени в Заповед № РД-99/13.05.2011 г. на кмета на общината.

За допълнителна информация и закупуване на документи, кандидатите могат да се обръщат на тел.: 05328 20-02  Община Никола Козлево – Весиле Али – заместник кмет всеки работен ден до деня предхождащ представянето на офертите.