Покана 05.12.2011 г.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328 20-02, ФАКС: 05328 2020,

e – mail : obankozlevo@mail.bgobankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

П О К А Н А

 

За представяне на оферта за извършване на услуга

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 2 б от Наредба за възлагане на малка обществена поръчка Община Никола Козлево, област Шумен със седалище село Никола Козлево, пл. „23-ти септември” № 5, тел: 05328 2002, факс 05328 2020, е-mail: obankozlevo@mail.bg, Възложител на малки обществени поръчки, Ви отправя ПОКАНА за участие в процедура за представяне на оферта за извършване на услуга- ”Зимно снегопочистване” по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Зимно снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Никола Козлево за 2012 год., описана подробно в спецификация № 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Почистване на уличните платна от сняг в населените места на общината, описани подробно в спецификация № 2

Предложенията да се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис Оферта за изпълнение на услуга по обособената позиция, (ако се кандидатства и за двете позиции се изброяват и двете) за която се кандидатства от кандидата или упълномощен негов представител в деловодството на Общината или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 09.12.2011 год. всеки работен ден до 16.00 ч.

Срок на валидност на предложенията – до  60 дни

Другите условия на поръчката са уредени в Заповед № РД-276/02.12.2011 г. на кмета на общината.

За допълнителна информация и закупуване на документи, кандидатите могат да се обръщат на тел.: 05328 202  Община Никола Козлево – Пламен Петров – старши специалист „ГрЗ, ОМП и СИ” всеки работен ден до деня предхождащ представянето на офертите.