Покана за строителство на спортна площадка

П О К А Н А

за представяне на оферти за извършване на строителство

(пълен инженеринг)

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 2 ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки,

Община Никола Козлево, област Шумен със седалище село Никола Козлево, пл. 23-ти септември № 5, тел.: 05328 2002, факс: 05328 2020,                е-mail: obankozlevo@mail.bg, ВЪЗЛОЖИТЕЛ на малки обществени поръчки, Ви отправя ПОКАНА за участие в процедура за представяне на оферта за извършване на строителство (пълен инженеринг)  с предмет „Проектиране и изграждане на площадка за мултиспорт в с. Пет могили”

Предложенията да се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис Оферта за изпълнение на СМР на обект – „Проектиране и изграждане на площадка за мултиспорт в с. Пет могили” от кандидата или упълномощен негов представител в деловодството на Общината или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 12.05.2011 год. всеки работен ден до 16.00 ч.

Срок на валидност на предложенията – до  2 месеца

 

Другите условия на поръчката са уредени в Заповед № РД-85/20.04.2011 г. на кмета на общината.

За допълнителна информация и закупуване на документи, кандидатите могат да се обръщат на тел.: 05328 2002  Община Никола Козлево – Петър Димитров – секретар на община Никола Козлево всеки работен ден до деня предхождащ представянето на офертите.