Заповед № РД-176/21.07.2011 г.

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328 20-02, ФАКС: 05328 2020,

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg,www.nikolakozlevo.bg

 

 

 

П О К А Н А

за представяне на оферти за извършване на строителство

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 2 ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки,

Община Никола Козлево, област Шумен със седалище село Никола Козлево, пл. 23-ти септември № 5, тел.: 05328 20-22, факс: 05328 2020,                е-mail: obankozlevo@mail.bg, ВЪЗЛОЖИТЕЛ на малки обществени поръчки, Ви отправя ПОКАНА за участие в процедура за представяне на оферта за извършване на строителство с предмет:

1. Текущи ремонти на ЦДГ

2. Доставка, монтаж и обръщане на дограма в:

2.1. ЦДГ „Радост” с. Пет могили

2.2. ЦДГ „Зорница” с. Никола Козлево

2.3. ЦДГ „Пролет” с. Ружица

3. Предложенията да се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис Оферта за изпълнение на СМР на обект – обособената позиция, (ако се кандидатства и за двете позиции се изброяват и двете) за която се кандидатства от кандидата или упълномощен негов представител в деловодството на Общината или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 29.07.2011 год. всеки работен ден до 16.00 ч.

5. Срок на валидност на предложенията – до  30 дни

 

Другите условия на поръчката са уредени в Заповед № РД-176/21.07.2011 г. на кмета на общината.

За допълнителна информация и закупуване на документи, кандидатите могат да се обръщат на тел.: 05328 21-38  Община Никола Козлево – Фахри Алиев – заместник кмет всеки работен ден до деня предхождащ представянето на офертите.