ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО КАНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО ,

В изпълнение на Закона регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО започна разработването на „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОД.“

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) се изготвя съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие, Правилника за прилагане на закона за регионално развитие и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години.

ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.

Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Приема се от Общинския съвет.

Участието на представители на различни заинтересовани страни от социално-икономическия живот цели максимално ангажиране на местната общност със стратегическите приоритети на общината за следващия програмен период 2021 – 2027.

Община НИКОЛА КОЗЛЕВО кани гражданите, бизнеса и НПО за активно участие в обсъждане на идеи и предложения за изработка на Плана за интегрирано развитие на Общината за 2021-2027 г.

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА и участие в последващите обществени обсъждания на плана.

Бъдете активни и отговорни към местното развитие! Вашето мнение е важно за нас!

 

Ешреф  Реджеб

Кмет на Община НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТИ С ЛИНКОВЕ КЪМ АНКЕТИТЕ