ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проект на План за интегрирано развитие на Община Никола Козлево

за периода 2021 – 2027 г.


На основание чл. 20, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) и във връзка с изготвен проект на План за интегрирано развитие на Община Никола Козлево за периода 2021 – 2027 г. отправям настоящата покана към всички заинтересувани страни за представяне на становища и коментари по проекта в писмен вид на адрес: пл. “23-Септември“ № 5, с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен, или по електронен път на e-mail: obankozlevo@mail.bg в срок до 15.03.2021 год.

С оглед осигуряване на адекватна възможност за представяне и изслушване мнението на заинтересованите граждани, на 16.03.2021 г. от 13:00 ч. в административната сграда на Община Никола Козлево на адрес: пл. “23-Септември“ № 5, с. Никола Козлево, ще се проведе публично обсъждане на проекта за План за интегрирано развитие община Никола Козлево, при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с обявената в страната извънредна епидемична обстановка, поради което е необходимо присъстващите да носят предпазни маски.

Планът за интегрирано развитие на Община Никола Козлево за периода 2021 – 2027 г. е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево и е общодостъпен.

 

Проект