ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 г.

 

 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕНА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВОЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 г.