ПОКАНАУважаеми госпожи и господа,


На 13.04.2014 г. (неделя) от 16:00 часа в залата  на  общински съвет село Никола Козлево ще се проведе обществено обсъждане на проект  на Общински план за развитие на Община Никола Козлево за периода 2014-2020 г. разработен по проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формулиране и реализация на общински политики в община Никола Козлево”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, Договор № 13-13-1/ 28.10.2013 год.

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
Общинският план за развитие (ОПР) на Община Никола Козлево за периода 2014-2020 г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Никола Козлево, отчитайки специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната стратегия за развитие на Област Шумен за периода от 2014 до 2020 г., от друга.
По време на общественото обсъждане ще бъде представени:

1.Анализ на икономическото и социалното развитие на общината;

2. SWOT-анализ.

3. Визия, цели и приоритети за развитие на общината за определения

период - 2014-2020 година

4.Индикативна финансова таблица

5.Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение

6.Предварителна оценка на ОПР Никола Козлево 2014-2020 година.

С уважение,

Турхан Каракаш - Кмет на Община Никола Козлево

ПП/СС

 

Протокол от обществено обсъждане може да свалите от тук