Встъпителна пресконференция

Община Никола Козлево организира встъпителна пресконференция договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-13-1/ 28.10.2013 г.

В община Никола Козлево на 12.12.2013 година от 11 часа и 30 минути ще се проведе пресконференция по проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формулиране и реализация на общински политики в община Никола Козлево”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-13-1/ 28.10.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.

100% от средствата са европейско финансиране по линия на приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 по ОПАК.

На пресконференцията ще се представи презентация от екипа за управление за дейностите и целите на проекта.

Изпълнението на проекта ще подкрепи превръщането на общинска администрация Никола Козлево в модерна и ефективна администрация в услуга на гражданите и бизнеса, прилагаща съгласувани и ефективни политики за изпълнението на общите за администрация, бизнеса и гражданите цели.