Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот с начин на трайно ползване /НТП/

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - за липса на обстоятелства
ДЕКЛАРАЦИЯ - Оглед
ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ
Заповед
Списък с имоти
Заявление
Проектодоговор
Тръжна документация


Декларация- за липса на обстоятелства


Декларация- Оглед


Декларация- съгласие


Заповед


Списък с имоти


Заявление


Проектодоговор


Тръжна документация

 

Спечелили търга - 06.06.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качено на 17.05.2019