Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот от общински поземлен фонд, останали след проведен търг на 06.06.2019 г. за срок от 4 /четири/ стопански години считано от 1.10.2019 г. до 30.09.2023 г.

 

ОБЯВА

 

Декларация- за липса на обстоятелства

Декларация- Оглед

Декларация- съгласие

Заповед

Списък с останали имоти

Заявление

Проектодоговор

Тръжна документация

 

качено на 10.06.2019 г.

 

Спечелили търга - качено на 01.07.2019