ЗАПОВЕД

РД-98/09.03.2016г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.71, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №25 по протокол №3 от 25.02.2016г., Решение №26 по протокол №3 от 25.02.2016г. и Решение №27 по протокол №3 от 25.02.2016г на Общински съвет Никола Козлево.

Откривам:

І

  1. Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване със срок до 31.12.2016 година, на  част от общински имот, съгласно Решение №25 по Протокол №3 от 25.02.2016г., както следва:

-          приземен етаж от кметството в с.Крива река от 62.00 кв.м находящ се в УПИ XVIII-общ. в кв.18 по плана на с.Крива река.

2. Началната тръжна цена е в размер на 93,00 лева(деветдесет и три лева ) месечно, сформирана на основание Решение №17 по протокол №1 от 12.02.2015г. за базисни цени.

3. Размер на тръжна документация-5.00 лв.

4. Огледът на имота да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представен документ за закупени тръжни книжа от 8:00-17:00 часа.

5.Заявления и депозити да се приемат до 16:00 часа на деня предхождащ търга.

6. Дата, място и час на провеждане на търга:

-          28.03.2016г.(понеделник) в заседателна зала №2 на общинска администрация Никола Козлево от 9:30 часа

7. Обявлението за търга да се публикува в регионален ежедневник, в сайта на общината и да се постави на подходящо място в сградата на ОБА.

8. Заповедта, с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок  от датата на провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица.

9. Въз основа на влязлата в сила Заповед за определяне на наемателя се сключва договор за наем в 7-дневен срок.

10.  При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на:

-          12.04.2016г.(вторник) в заседателна зала №2 на общинска администрация   Никола Козлево от 9:30 часа

11.  Утвърждавам тръжна документация.

Откривам:

ІІ

1.Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване със срок до 31.12.2016 година, на  част от общински имот, съгласно Решение №26 по Протокол №3 от 25.02.2016г., както следва:

-          74.кв.м. от желязна барака и 45.00 кв. м от УПИ XIV-общ. кв.70 по плана на с.Никола Козлево

2. Началната тръжна цена за желязната барака е в размер на 111.00 лева (1.50 лв. за кв.м) месечно, сформирано на основание Решение №17 по протокол №1 от 12.02.2015г. за базисни цени и начална тръжна цена за  УПИ XIV-общ. кв.70 по плана на с.Никола Козлево в размер на  58.50 лева (1.30 лв. за кв.м) месечно,  сформирано на основание Решение №17 по протокол №1 от 12.02.2015г. за базисни цени. Обща начална тръжна цена за бараката и парцела е в размер на  169.50 лева (сто шестдесет и девет лева и петдесет стотинки).

3. Размер на тръжна документация-5.00 лв.

4. Огледът на имота да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представен документ за закупени тръжни книжа от 8:00-17:00 часа.

5. Заявления и депозити да се приемат до 16:00 часа на деня предхождащ търга.

6. Дата, място и час на провеждане на търга:

-          28.03.2016г.(понеделник) в заседателна зала №2 на общинска администрация Никола Козлево от 10:30 часа

7. Обявлението за търга да се публикува в регионален ежедневник, в сайта на общината, както и да се постави на подходящо място в сградата на ОБА.

8. Заповедта, с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок  от датата на провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица.

9. Въз основа на влязлата в сила Заповед за определяне на наемателя се сключва договор за наем в 7-дневен срок.

10.  При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на:

-          12.04.2016г.(вторник) в заседателна зала №2 на общинска администрация Никола Козлево от 10:30 часа

11.  Утвърждавам тръжна документация.

Откривам:

ІІІ

  1. Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване със срок до 31.12.2016 година, на  част от общински имот, съгласно Решение №27 по Протокол №3 от 25.02.2016г., както следва:

-          37 кв.м от „Автоспирка“ в с.Цани Гинчево.

2. Началната тръжна цена е в размер на 55.50 лева(петдесет и пет лева и 50 ст.) месечно, сформирана на основание Решение №17 по протокол №1 от 12.02.2015г. за базисни цени.

3. Размер на тръжна документация-5.00 лв.

4. Огледът на имота да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представен документ за закупени тръжни книжа от 8:00-17:00 часа.

5. Заявления и депозити да се приемат до 16:00 часа на деня предхождащ търга.

6. Дата, място и час на провеждане на търга:

-          28.03.2016г.(понеделник) в заседателна зала №2 на общинска администрация Никола Козлево от 11:30 часа

7. Обявлението за търга да се публикува в регионален ежедневник, в сайта на общината както и да се постави на подходящо място в сградата на ОБА.

8. Заповедта, с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок  от датата на провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица.

9. Въз основа на влязлата в сила Заповед за определяне на наемателя се сключва договор за наем в 7-дневен срок.

10.  При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на:

-          12.04.2016г.(вторник) в заседателна зала №2 на общинска администрация  Никола Козлево от 11:30 часа

11.  Утвърждавам тръжна документация.

Назначавам:

Комисия за провеждане на гореописаните търгове по Решение №25 по протокол №3 от 25.02.2016г.,  Решение №26 по протокол №3 от 25.02.2016г. и Решение №27 по протокол №3 от 25.02.2016г. в състав:

В горния си състав комисията да проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем съгласно условията на обява публикувана в един регионален ежедневник, на интернет страницата на Общината и да се обяви на видно място в общинска администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

Препис от заповедта да се връчи на председателя на комисията за сведение и изпълнение.

ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ:

Кмет на община Никола Козлево