ЗАПОВЕД

№ РД - 221/11.05.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 71, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 25 по протокол № 3 от 25.02.2016 г. и Решение № 50 по протокол № 7 от 26.04.2016 г. на Общински съвет Никола Козлево.

I. По решение № 25 по протокол № 3 от 25.02.2016 г.

НАРЕЖДАМ:

  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на част от недвижим имот, със срок до 31.12.2016 година,  съгласно Решение № 25 по Протокол № 3 от 25.02.2016 г., както следва:

- приземен етаж от кметство в с. Крива река от 62.00 кв. м., находящ се в УПИ XVIII-общ. в кв. 18  по плана на с. Крива река, община Никола Козлево.

2. Началната тръжна цена е в размер на 93,00 лева (деветдесет и три лева ) месечно, сформирана на основание Решение № 17 по протокол № 1 от 12.02.2015 г. за базисни цени на Общински Съвет-Никола Козлево.

3. Цената на тръжна документация е в размер на 5.00 лв. и се заплаща на касата на Информационния център на Община Никола Козлево. Тръжната документация се получава от стая № 12 в Общината, след представяне на документ удостоверяващ плащането.

4. Огледът на имота да се извършва всеки работен ден от 8:00-17:00 часа до датата на търга, след представен документ за закупени тръжни книжа.

5. Заявления за участие в търга, заедно със всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Общината до 16:00 часа на деня предхождащ търга.

6. Дата, място и час на провеждане на търга:

- 01.06.2016 г.(Сряда) в заседателна зала № 2 на общинска администрация Никола Козлево от 9:30 часа

7. Обявлението за търга да се публикува в регионален ежедневник, в сайта на общината и да се постави на подходящо място в сградата на ОБА.

8. Заповедта, с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок  от датата на провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица.

9. Въз основа на влязлата в сила Заповед за определяне на наемателя се сключва договор за наем в 7-дневен срок.

10.  При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на:

- 16.06.2016 г.(Четвъртък) в заседателна зала № 2 на общинска администрация   Никола Козлево от 9:30 часа

11.  За провеждане на търга утвърждавам приложената към заповедта тръжна документация и проекта на договор, като част от нея.

II. По решение № 50 по протокол № 7 от 26.04.2016 г.

НАРЕЖДАМ:

12.  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на част от недвижим имот за срок 1 (една) година с възможност за подновяване за още 1 (една) год. част от общински имот, съгласно Решение № 50 по Протокол № 7 от 26.04.2016 г., както следва:

- Част от общински имот 30 кв. м УПИ I - ЕСПУ кв. 18 по плана на с. Никола Козлево, община Никола Козлево за монтаж на преместваем метален павилион за продажба на канцеларски материали.

13.  Началната тръжна цена е в размер на 39 лева (тридесет и девет  лева) месечно без ДДС, сформирана на основание Решение № 17 по протокол № 1 от 12.02.2015 г. за базисни цени на Общински Съвет-Никола Козлево.

14.  Цената на тръжна документация е в размер на 5.00 лв. и се заплаща на касата на Информационния център на Община Никола Козлево. Тръжната документация се получава от стая № 12 в Общината, след представяне на документ удостоверяващ плащането.

15.  Огледът на имота да се извършва всеки работен ден от 8:00-17:00 часа до датата на търга, след представен документ за закупени тръжни книжа.

16.  Заявления за участие в търга, заедно със всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Общината до 16:00 часа на деня предхождащ търга.

17.  Дата, място и час на провеждане на търга:

- 01.06.2016 г.(Сряда) в заседателна зала № 2 на общинска администрация Никола Козлево от 9:30 часа

18.  Обявлението за търга да се публикува в регионален ежедневник, в сайта на общината и да се постави на подходящо място в сградата на ОБА.

19.  Заповедта, с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок  от датата на провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица.

20.  Въз основа на влязлата в сила Заповед за определяне на наемателя се сключва договор за наем в 7-дневен срок.

21.  При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на:

- 16.06.2016 г.(Четвъртък) в заседателна зала № 2 на общинска администрация   Никола Козлево от 9:30 часа

22.  За провеждане на търга утвърждавам приложената към заповедта тръжна документация и проекта на договор, като част от нея.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

Препис от заповедта да се връчи на председателя на комисията за сведение и изпълнение.

ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ:…(П)…

Кмет на община Никола Козлево