Публична покана с предмет: „Изграждане на зелени кътове и облагородяване на площи по програма „За Чиста Околна Среда – 2014” на тема „Обичам природата – и аз участвам” на ПУДООС по договор № 9759/13.06.2014 г.”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

31.07.2014 год.

На основание  чл. 147, ал. 1 от ППЗНП и във връзка с чл.14, ал.4 т.1 от ЗОП и Заповед № РД-228/18.07.2014 г. на Кмета на Община Никола Козлево, ЦДГ „Ален мак”, с адрес: община Никола Козлево, село Вълнари, ул. „Христо Ботев“ № 2а, отправям публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на зелени кътове и облагородяване на площи по програма „За Чиста Околна Среда – 2014” на тема „Обичам природата – и аз участвам” на ПУДООС по договор № 9759/13.06.2014 г.”, с прогнозна стойност 4 059.00 лв. (четири хиляди и петдесет и девет лева) без включен ДДС.

Р Е Ш И Х:

1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: „Изграждане на зелени кътове и облагородяване на площи по програма „За Чиста Околна Среда – 2014” на тема „Обичам природата – и аз участвам” на ПУДООС по договор № 9759/13.06.2014 г.”;

2. Одобрявам публичната покана по реда на глава осма "а" от ЗОП;

3. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.;
4. Критерий за избор на изпълнител – икономически най изгодна оферта с методика за комплексна оценка КО =  К1 + К2, където: К1- Срок за изпълнение на СМР - тежест 40 точки, К2 - Обща цена за изпълнение на поръчката  -  тежест 60 точки;

5. Срок за получаване на офертите – до  15:00 часа на 07.08.2014 год.;

6. Място за получаване на офертите: ЦДГ „Ален мак”, с адрес: община Никола Козлево, село Вълнари, ул. „Христо Ботев“ № 2а;

7. Дата, час и място на отваряне на офертите: 08.08.2014 г., 10.30 часа, Директорски кабинет в ЦДГ „Ален мак”, с адрес: община Никола Козлево, село Вълнари, ул. „Христо Ботев“ № 2а;

Катя Радева:

Директор на ЦДГ „Ален мак”,

Възложител съгласно Заповед РД-228 от 18 юли 2014 година

 

Нужната документация можете да изтеглите от ТУК.

 

Публикувана на 31.07.2014г.