Красива България: Ремонт за енергийна ефективност – ЦДГ “Радост”, с. Пет могили

Ремонт за енергийна ефективност – ЦДГРадост”, с. Пет могили

На 03.06.2014 г. стартираха строително-ремонтните дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Радост” в с. Пет могили. Строителство е по одобрен обект по Проект „Красива България”, съгласно сключено на 17.03.2014 г. споразумение № РД09-15 между Община Никола Козлево и Министерството на труда и социалната политика за финансиране на дейностите за реализация на одобрения с Решение № 1/05.03.2014 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България” обект по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”: „Ремонт за енергийна ефективност на ЦДГ, с. Пет могили”.

След проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП е сключен договор на стойност 137584,32 лева без ДДС с изпълнителя „Комплектстрой – Д” ООД, гр. Добрич. Очаква се строителните дейности да приключат до края на месец Септември.