ПРОТОКОЛ

от обществено обсъждане на намерението на общината

за промяна в обектите за финансиране чрез дългосрочен общински дълг

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Никола Козлево, кметът на община Никола Козлево покани всички граждани, обществени организации,  юридически лица и заинтересовани лица от общината да участват в публично обсъждане на намерението на общината промяна в обектите за рехабилитация на улици и общински пътища на територията на община Никола Козлево, финансирани от банков кредит.

В 11:00 ч. на 18.11.2022 г. в залата на Общински съвет Никола Козлево бяха: Нурай Реджеб – Председател на Общински съвет Никола Козлево, Иван Иванов – Зам.-кмет на община Никола Козлево и Илхан Хюсеин – Специалист „Протокол на ОбС“. Нямаше граждани, представители на обществени организации и юридически лица от общината. До 11:30 ч. освен посочените по-горе лица, в залата нямаше други.

В 11:30 ч. общественото обсъждане беше закрито.

Изготвил Протокола:

Илхан Хюсеин