О Б Я В А


Община Никола Козлево търси да назначи счетоводни специалисти – 2 щатни бройки, към дирекция  „Финансово-стопански дейности и административно обслужване”:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на образование – средно-специално или по-високо в областта на счетоводство, икономика, финанси или сродни на тях

- или професионален опит в областта на счетоводството – 3 години

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: опит в бюджетното счетоводство.

3. Кратко описание на длъжността:

Изготвя ведомости, начислява и осчетоводява работни заплати и осигуровки.

Изготвя платежни документи, осчетоводява първични счетоводни документи.

Подготвя месечни отчети по ДДС.

Осъществява взаимоотношения с обслужващата банка.

Съставя извлечения и оборотни ведомости по съответните сметки.

Изготвя и подава към съответните институции необходимите декларации, уведомления, справки и отчети.

4. Заплащане: по договаряне

5. Подборът ще се извърши по документи и интервю.

6. В срок до 11.03.2022 г. (петък), кандидатите да представят в деловодството на Община Никола Козлево, пл. „23ти септември“ № 5, следните документи:

Писмено заявление за участие в подбор /в свободен текст/ към което прилагат:

- автобиография;

- копие от диплом за завършено образование;

- документ, удостоверяващ трудов стаж;