ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Възложител: Община Никола Козлево

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията Община Никола Козлево УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Частично изменение на ОУП на община Никола Козлево във връзка с инвестиционно намерение за „Изграждане на Вятърна електроцентрала – Пет могили“

Общественото обсъждане ще се проведе на 16.11.2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинска администрация.

Проектът за Частично изменение на ОУП на община Никола Козлево е  публикуван в сайта на Община Никола Козлево http://nikolakozlevo.bg/.

Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obankozlevo@mail.bg или в деловодството на община Никола Козлево - с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Лице за контакти: Йордан Добрев – тел.: 05328 2002

 

Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Никола Козлево


Публикувано на 14.10.2022 г.