ПОКАНА


Община Никола Козлево отправя покана към жителите на общината и всички заинтересовани лица за участие в общественото обсъждане на проект на „Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2021-2027 г.“

Програмата е разработена във връзка с изискванията на националното законодателство – чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и се явява основен документ за реализиране на Националната екологична политика на местно ниво. Основната цел на настоящата програма е подобряване на състоянието на средата за живот на жителите в общината, чрез съхраняване на природната среда, запазване на биоразнообразието, устойчиво използване на наличните ресурси и намаляване на риска за здравето на населението

Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата покана на e-mail: obankozlevo@mail.bg или в деловодството на OA - Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 11 януари (вторник) 2022 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Публикувано на 10.12.2021 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

 

Проект на програма