Заповеди 2022 год.


РД-96 от 01.04.2022 год. - Пожароопасен сезон от 01.04.2022 год до 30.10.2022 год.


РД-163 от 20.06.2022 г. - Временно ограничение на движението  на МПС, ППС, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника.

 

Заповед № РД - 193 от 13.07.2022 - Забрана ползването на питейна вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели – напояване, поливане на зелени площи, миене на МПС и други подобни дейности на територията на селата Никола Козлево и Вълнари за периода от 15.07.2022 год. до 22.07.2022 год.

 

Заповед РД09-847 от 22.07.2022 - Пожаробезопасност

 

Заповед РД-221 от 11.08.2022 год. Във връзка с произвеждането на насречените на 02.10.2022 год. избори за народни представители за Народно събрание

 

Заповед РД - 225 от 15.08.2022 год - Определям местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Никола Козлево във връзка с произвеждането на насрочените на 02.10.2022 година избори за народни представители за Народно събрание.

 

Заповед № ПО - 09-1244-3 от 26.10.2022 - На основание чл.З, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” ДВ. бр. 7 от 26.01.2010 г., изм. ДВ. бр.41 от З юни 2022г., във връзка с чл.З7в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.75а, ал. 1, т.2  чл.72а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), и доклад с изх. № ПО-09-1244-2/21.10.2022г. на комисията по чл. З7в, ал. 4 от ЗСПЗЗ при ОСЗ Никола Козлево, назначена със Заповед № РД 07-21/01.08.2022 г. на Директора на ОДЗ Шумен, и представено сключено доброволно споразумение с вх. № ПО-09-1244/21,10,2022 г. за землището на с. Църквица, община Никола Козлево, ЕКАТТЕ 78656 за стопанската 2022/2023г.