2018 год.

Заповед № РД - 20 от 18.01.2018 г.

Заповед № РД - 38 от 26.01.2018 г. - Относно "Искане за служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11ДОПК"

Заповед № РД - 113 от 12.04.2018 г. - Изработване на проект за изменение на ПУП

Заповед № РД - 115 от 12.04.2018 г. - Изработване на проект за изменение на ПУП

Заповед № РД - 113 от 12.04.2018 г.

Заповед № РД - 113 от 12.04.2018 г. - Обезопасяването на водните площи

Заповед № РД - 136 от 02.05.2018 г. - Изменение на ПУП - ПР

Заповед № РД - 139 от 08.05.2018 г. - Относно осигуряването на пожарна безопасност

Заповед № РД - 137 от 08.05.2018 г. - Изменение на ПУП - ПР

Заповед № РД - 147 от 14.05.2018 г. - Изземване на недвижимо имущество

Заповед № РД - 161 от 22.05.2018 г. - Изменение на ПУП - ПР

Заповед № РД - 165 от 23.05.2018 г. - Изменение на ПУП - ПР

Заповед № РД - 189 от 04.06.2018 г. - Пожаробезопастност

Заповед № РД - 212 от 18.06.2018 г. - Изменение на ПУП - ПР

Заповед № РД - 213 от 18.06.2018 г. - Изменение на ПУП - ПР

Заповед № РД - 234 от 04.07.2018 г. - Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии

Заповед № РД - 274 от 25.10.2018 г. - На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за МДТ - качено на 26.10.2018 г.

Заповед № РД - 395 от 06.11.2018 г. - Вътрешни правила за обмен на документи чрез СЕОС