Реконструкция и рехабилитация на път “Пет могили – Каравелово – Красен дол”

Реконструкция и рехабилитация на път “Пет могили – Каравелово – Красен дол”

По план вървят строително-монтажните работи на обект: “Реконструкция и рехабилитация на път IV-70138 "III-2073 – Пет могили – Каравелово – Красен дол – граница на община Никола Козлево”. Пътят се ремонтира по проект „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура", финансиран  с Договор за отпускане на финансова помощ №  27/321/01256 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", Програма за развитие на селските райони (2007-2013). Обща стойност на проекта е 4 507 204,00 лв. без ДДС, а фиксираният краен срок за реализация е 15.07.2015 г. Ще бъдат ремонтирани следните пътни отсечки: Пет могили – Каравелово /3.5 км./, Каравелово – Красен дол /4 км./, Красен дол – граница на община Никола Козлево /1.5 км./.

За изпълнител на строително-монтажните работи, след провеждането на процедура по реда на  чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП,  бе избрано дружеството ДЗЗД „Дживел 2013”, гр. Варна. Ремонтните дейности възлизат на 4 239 179,65 без ДДС, като се очаква работата по пътните отсечки да приключи до началото на месец Септември.