ПОКАНА ЗА ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА

за участие във финална пресконференция по проект № 27/321/01256 „Подобряване на достъпа на населението и предоставяне на услуги до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура”

На 12.11.2014 год. от 13.30 часа в Заседателната зала на община Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, ет. 2, ще се проведе финална пресконференция по проект „Подобряване на достъпа на населението и предоставяне на услуги до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура”, финансиран с Договор за отпускане на финансова помощ № 27/321/01256 от 27.11.2012г. по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони".

Община Никола Козлево кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с резултатите от проекта.

 

Качена на 10.11.2014г.