Обява за прием на заявления за свободни работни места по проект BG05M9OP001-2.002-0153-C001 „Община Никола Козлево в помощ за независим живот”

Обява за прием на заявления за свободни работни места по проект BG05M9OP001-2.002-0153-C001 „Община Никола Козлево в помощ за независим живот”

 

Качена на 06.03.2017 г.