УТВЪРДЕН СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ДОСТАВКА

НА БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД

КЪМ ДАТА: 23.10.2020 Г.

по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никола Козлево“, финансиран съгласно Договор № ФСО1-0873/27.07.2020 г., сключен между Община Никола Козлево и Агенция за социално подпомагане“

Трите имена

с. Векилски

 

1

Митра Балева

2

Кирил Димитров

3

Кина Добрева

с. Вълнари

 

4

Пенка Русева

5

Фатме Исмаилова

6

Фатме Насуф

7

Джемиле Осман

8

Весиле Джелил

9

Фетия Реджебова

10

Айше Реджеб

11

Мустафа Исмаил

12

Тонка Радева

13

Мехмед Реджеб

14

Юсуф Осман

15

Джемиле Юсуф

16

Сания Салим

17

Басри Шабан

18

Фатме Ходжа

19

Фатме Раим

20

Фетия Насъф

21

Георги Андреев

22

Нефизе Мехмед

23

Несибе Раимова

24

Емине Юмер

25

Асия Насъф

26

Ведат Реджебов

27

Али Юсуфов

28

Анифе Рушуд

29

Юмюгюл Мехмед

30

Айше Мехмед

31

Офи Мехмед

32

Нефизе Ахмед

33

Гюлсюм Раим Реджеб

34

Айше Руфат Сали

35

Анка Цанкова

36

Антоанета Ангелова

37

Зюлбия Ибрямова

38

Васвие Бекир

39

Ибрахим Хасан

40

Синан Сали

41

Емин Юсеин

42

Емил Радев

43

Мемиш Мемиш

44

Нурсел Фахредин

45

Фатме Хасан

46

Емине Юмер

с. Каравелово

 

47

Надия Бейтула

48

Марийка Стоянова

49

Джевдет Хюсеин

50

Иман Ибрям

51

Мийрям Бейтула

52

Метин Мехмед

53

Перюзе Мехмед

54

Анка Илиева

с. Красен дол

 

55

Кръстинка Драганова

56

Тодорка Иванова

57

Мирослав Димов

с. Крива река

 

58

Емине Яшар

59

Христина Димитрова

60

Султанка Пандарова

61

Бедри Исмаил

62

Сали Хюсеин

63

Анифе Салиева

64

Юлия Янчева

65

Аджер Мустафа

66

Ресмие Мустафа

67

Небия Сали

68

Фатме Али

69

Петранка Димитрова

70

Медиха Али

71

Айше Сюлейман

72

Ремзие Юкше

с. Никола Козлево

 

73

Линда Джамбазова

74

Иванка Иванова

75

Марин Маринов

76

Тодорка Иванова

77

Митко Иванов

78

Румяна Стоянова

79

Иванка Станева

80

Елена Русева

81

Стоянка Стоянова

82

Севда Ангелова

83

Пенка Бурова

84

Ревасие Алиш

85

Ангел Митев

86

Янка Райкова

87

Тодора Илиева

88

Добра Станева

89

Мирослав Мирчев

90

Иванка Райкова

91

Йордан Василев

92

Динка Банчева

с. Пет могили

 

93

Станка Стоева

94

Митра Петрова

95

Господин Господинов

96

Недка Добрева

97

Грозданка Радева

98

Ради Богданов

99

Юмия Ахмед

100

Спаска Димитрова

101

Станка Драганова

102

Грозданка Господинова

103

Донка Колева

104

Пенка Димитрова

105

Мустафа Бояджъ

106

Фатме Хасан

107

Марийка Иванова

108

Емине Мюхюд

109

Муталиб Юсеин

110

Джемиле Али

111

Ремзи Исмаил

112

Никола Киров

113

Нурия Мехмед

114

Аджер Юсеин

115

Желязко Янев

116

Йовка Динкова

117

Рамадан Ахмед

118

Сание Исин

119

Сейфидин Мустафа

120

Айше Хасан

121

Сааля Неджиб

122

Юсню Юзеир

123

Анна Аврамова

124

Аврам Аврамов

с. Ружица

 

125

Джемиле Мехмед

126

Заид Юмер

127

Аджер Алиш

128

Петранка Златева

129

Нежля Сюлейманова

130

Ремзи Мустафа

131

Назие Юмер

132

Зекие Сюлейман

с. Хърсово

 

133

Мюкерям Алиосман

134

Реджеб Мурад

135

Зюхрие Халил

136

Мехмед Мехмед

137

Хилми Хасан

138

Емин Хасан,

139

Сали Емурла

140

Василка Иванова

141

Халил Мехмед

с. Цани Гинчево

 

142

Петър Петров

143

Тошко Димитров

144

Василка Димитрова

145

Марина Иванова

146

Радка Радева

147

Станка Динкова

148

Станка Иванова

149

Мария Златева

150

Тодора Банчева

151

Тодора Василева

152

Мита Станева

с. Църквица

 

153

Христинка Стоянова,

154

Теменужка Младенова

155

Радие Мехмед

156

Исмаил Алиосман

157

Тензиле Мустафа

158

Сания Мехмедемин

159

Осман Юмер

160

Шерафидин Чауш

161

Шезаил Ехлиман

162

Любка Михайлова

163

Роза Стоянова

164

Бахрие Халид

165

Хасах Ахмед

166

Ибрям Мехмед

167

Тевиде Сабри

168

Зекие Исмаил

169

Мехмед Мустафа

170

Икбале Юкяше

Публикуван на 23.10.2020 г.