СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ДОСТАВКА

НА БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД

по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никола Козлево“, финансиран съгласно Договор № ФСО1-0351/09.04.2020 г., сключен между Община Никола Козлево и Агенция за социално подпомагане“

Потребител

с. Векилски

1

Митра Балева

2

Кирил Димитров

3

Кина Добрева

с. Вълнари

4

Юсеин Ибрям

5

Фатме  Исмаилова

6

Фатме Насуф

7

Джемиле Осман

8

Весиле Джелил

9

Фетия Реджебова

10

Айше Реджеб

11

Мустафа Исмаил

12

Тонка Радева

13

Мехмед Реджеб

14

Юсуф Осман

15

Джемиле Юсуф

16

Сания Салим

17

Басри Шабан

18

Фатме Ходжа

19

Неджмие Али

20

Фетия Насъф

21

Георги Андреев

22

Нефизе Мехмед

23

Несибе Раимова

24

Емине Юмер

25

Асия Насъф

26

Ведат Реджебов

27

Али Юсуфов

28

Себиле Велиева

29

Юмюгюл Мехмед

30

Айше Мехмед

31

Офи Мехмед

32

Нефизе Ахмед

33

Гюлсюм Реджеб

34

Бейтула Хасан

35

Анка Цанкова

36

Антоанета Ангелова

37

Айшегюл Юсеин

38

Васвие Бекир

39

Ибрахим Хасан

40

Синан Сали

41

Емин Юсеин

42

Емил Радев

43

Мемиш Мемиш

44

Нурсел Фахредин

45

Фатме Хасан

46

Джевджет Юмер

с. Каравелово

47

Надия Бейтула

48

Марийка Стоянова

49

Джевдет Хюсеин

50

Иман Ибрям

51

Мийрям Бейтула

52

Мехмед Тасим

53

Перюзе Мехмед

54

Анка Илиева

с. Красен дол

55

Кръстинка Драганова

56

Тодорка Иванова

57

Мирослав Димов

с. Крива река

58

Емине Яшар

59

Мехмед Сали

60

Султанка Пандарова

61

Бедри Исмаил

62

Сали Хюсеин

63

Анифе Салиева

64

Юлия Янчева

65

Аджер Мустафа

66

Ресмие Мустафа

67

Небия Сали

68

Фатме Али

69

Петранка Димитрова

70

Медиха Али

71

Айше Сюлейман

72

Ремзие Юкше

с. Никола Козлево

73

Линда Джамбазова

74

Иванка Иванова

75

Руска Петрова

76

Тодорка Иванова

77

Митко Иванов

78

Румяна Стоянова

79

Ася Ангелова

80

Елена Русева

81

Стоянка Стоянова

82

Севда Ангелова

83

Йорданка Георгиева

84

Ревасие Алиш

85

Кузман Георгиев

86

Детелина Василева

87

Тодора Илиева

88

Добра Станева

89

Мирослав Мирчев

90

Иванка Райкова

91

Йордан Василев

92

Динка Банчева

с. Пет могили

93

Станка Стоева

94

Митра Петрова

95

Господин Господинов

96

Стоянка Порязова

97

Грозданка Радева

98

Ради Богданов

99

Осман Ибрям

100

Жечка Колева

101

Станка Драганова

102

Грозданка Господинова

103

Донка Колева

104

Пенка Димитрова

105

Мустафа Бояджъ

106

Фатме Хасан

107

Гюсюм Ахмед

108

Емине Мюхюд

109

Муталиб Юсеин

110

Зера Ахмед

111

Ремзи Исмаил

112

Никола Киров

113

Нурия Мехмед

114

Аджер Юсеин

115

Желязко Янев

116

Сейде Мустафа

117

Рамадан Ахмед

118

Сание Исин

119

Сейфидин Мустафа

120

Юсеин Юсеин

121

Сааля Неджиб

122

Петър Петров

123

Юсню Юзеир

124

Анна Аврамова

125

Аврам Аврамов

с. Ружица

126

Джемиле Мехмед

127

Небие Юзеир

128

Аджер Алиш

129

Петранка Златева

130

Нежля Сюлейманова

131

Весиля Ахмед

132

Назие Юмер

133

Зекие Сюлейман

с. Хърсово

134

Мюкерям Алиосман

135

Реджеб Мурад

136

Зюхрие Халил

137

Мехмед Мехмед

138

Хилми Хасан

139

Емин Хасан,

140

Митка Тодорова

141

Неделчо Недялков

142

Халил Мехмед

с. Цани Гинчево

143

Тошко Димитров

144

Василка Димитрова

145

Марина Иванова

146

Мира Недялкова

147

Станка Динкова

148

Станка Иванова

149

Мария Златева

150

Тодора Банчева

151

Тодора Василева

152

Мита Станева

с. Църквица

153

Христинка Стоянова,

154

Якуб Нури

155

Кабил Ахмед

156

Найле Скендер

157

Тензиле Мустафа

158

Сания Мехмедемин

159

Осман Юмер

160

Небия Чауш

161

Найден Димитров

162

Любка Михайлова

163

Роза Стоянова

164

Мариана Маринова

165

Надежда Михайлова

166

Ибрям Мехмед

167

Тевиде Сабри

168

Февзие Халил

169

Маруся Христова

170

Икбале Юкяше

Публикувано на 21.04.2020 г.