Община Н. Козлево ще интегрира деца от малцинствата в образователната система по европейски проект

Община Н. Козлево ще интегрира деца от малцинствата в образователната система по европейски проект

Нов проект, озаглавен ”Децата билингви”, ще бъде изпълнен в община Никола Козлево. Общата му продължителност е 14 месеца и 22 дни, а стойността му е 172 837.48 лева. Финансирането е по линия на схема за безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Водеща организация е Община Никола Козлево, а проектът се изпълнява в партньорство със седем целодневни детски градини - „Зорница” - с. Никола Козлево, „Радост” - с. Пет могили, „Слънчево детство” - с. Крива река, „Пролет” - с. Ружица, „Ален мак” - с. Вълнари, „Здравец” - с. Църквица и „Щастливо детство” - с. Каравелово. Целевата група обхваща 250 деца от детските градини в Община Никола Козлево и 24 учители, работещи с деца от етническите малцинства.

Общата цел на проекта е подпомагане адаптацията на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система, повишаване мотивацията им за ефективно участие в образователния процес, намаляване риска за отпадане от училище и създаване на условия за успешната им социализация. Цели се и подпомагане равния достъп до образование и процеса на интеграция на децата от етническите малцинства на територията на Община Никола Козлево. Чрез провеждане на клубни и кръжочни форми ще се осъществи допълнителна образователна подкрепа за увеличаване броя на децата в детските градини.

Дейностите стартираха с ремонт на сградите на ЦДГ „Зорница”, ЦДГ  „Здравец” и ЦДГ „Радост”.

Предвижда се организиране и провежданe на клубни и кръжочни форми "Да се учим заедно" за изучаване на български език, като във всички детски градини на територията на общината ще се сформират следните групи по интереси: ”Да научим българския език", „Ръчичките могат всичко", "Да се радваме всички” и “Играем и спортуваме”. Ще бъдат сформирани 6 групи за извънкласна дейност: „Ромска култура”, „С умения и сръчност”, „Плетките на мама”, „Обичаме фолклора”, „Да играем на театър”, „Музикална приказка” и „Мога да рисувам”. За децата ще бъдат организирани изнесено обучение край Мадара и Плиска, учебна екскурзия до Варна с посещение на Делфинариума и Зоологическата градина, еднодневна учебна екскурзия до резерват ”Сребърна” и Силистра. Предвидено е обособяване във фоайето на всяка детска градина на специално място, където ще се подреди фотоизложба за историческите и природните забележителности, посетени по време на екскурзиите.

Всички учители от местните детски градини ще преминат обучение на тема „Интерактивни методи за работа в мултикултурна среда”. Активно ще се работи и с родителите на децата от етническите малцинства, като медиатори  ще следят за посещаемостта и ще провеждат индивидуална работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно участие в учебни занятия. С децата ще работят логопеди, психолози, хореографи и педагози.

В рамките на проекта ще се осъществят две кампании за етническа толерантност. Кампанията „Дни на толерантността” ще включва конкурси за разказ, есе, детска рисунка, състезание „Бързи, смели, сръчни” с участие на деца и родители. На Международния ден на толерантността в община Никола Козлево ще се организира дискусия на тема „Нека да сме толерантни”.