Заключителна конференция по проект BG051PO001-4.1.05-0188 ”Децата билингви”

На 20.06.2014 г. в Община Никола Козлево се състоя заключителна конференция по проект BG051PO001-4.1.05-0188 ”Децата билингви”, изпълнението на който стартира на 08.04.2013 г. и приключва на 30.06.2014 г. Проектът е на стойност 172 837,48 лева и се финансира по линия на схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Пълен текст на документа можете да изтеглите от ТУК