Наградени деца в конкурси за разказ, есе и детска рисунка под надслов

Наградени деца в конкурси за разказ, есе и детска рисунка под надслов "«Дни на толерността», организиран в рамките на Дейност 6 по проект BG051PO001-4.1.05.-0188-C0001 "Децата билингви" - ГРАМОТИ

 

 

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Каварна носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието и науката.”