Никола Козлево работи за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса

Никола Козлево работи за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса

В началото на месец Декември 2013 г., Община Никола Козлево стартира изпълнението на проект с ДПБФП № 13-22-4/10.12.2013 г. - „Повишаване на капацитета на служителите на Община Никола Козлево за реализиране на ефективни политики и по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”. Проектът е на стойност 79 969,45 лева и  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Средствата са отпуснати по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Днес /07.01.2014 г./ от 11,30 часа в Заседателна зала № 1 в сградата на Общинска администрация Никола Козлево се проведе начална пресконференция, на която бяха подробно представени предвидените дейности и очакваните резултати от реализирането на проекта. Продължителността му е 9 месеца и се очаква да приключи на 10.09.2014 г.

Целевата група обхваща служителите на Общинска администрация Никола Козлево. Общата цел на проекта е подобряване на работата на общинските служители в община Никола Козлево за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Две са дефинираните специфични цели: 1. Повишаване на квалификацията на служителите за ефективно и качествено изпълнение на професионалните задължения при обслужване на гражданите и бизнеса; 2. Усъвършенстване на професионалните уменията и ключови компетентности на общинските служители в община Никола Козлево.

В рамките на проекта ще бъдат организирани три обучения по ключови компетентности, обучение "Компютърни умения за повишаване ефективността на административната дейност в малките населени места" и четири обучение в Института по публична администрация. В резултат се очаква в края на реализацията да има обучени 108 служителя на Общинска администрация.

07.01.2014 г.

с. Никола Козлево


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Никола Козлево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.