ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ

 

 

ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ

 

 

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка със стартиране на дейностите по проект с ДПБФП № 13-22-4/10.12.2013 г. - „Повишаване на капацитета на служителите на Община Никола Козлево за реализиране на ефективни политики и по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Никола Козлево отправя покана за участие в начална пресконференция, която ще се проведе на 07.01.2014 г. от 11,30 часа в Заседателна зала № 1 в сградата на Общинска администрация Никола Козлево.  На събитието ще имате възможността да се запознаете подробно с предвидените дейности и очакваните резултати от реализирането на проекта.

За повече информация: Тел. +359 5328/2002, Факс +359 5328/2020.

03.01.2014 г.

с. Никола Козлево


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Никола Козлево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.