Община Никола Козлево ще проведе три модулни обучения по ключови компетентности и едно компютърно обучение за служители на администрацията

 

 

Община Никола Козлево ще проведе три модулни обучения по ключови компетентности и едно компютърно обучение за служители на администрацията

В изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на служителите на Община Никола Козлево за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”,  ДПБФП № 13-22-4/10.12.2013 год. по Оперативна програма „Административен капацитет“, Община Никола Козлево ще организира и проведе серия от обучения за своите служители.

Дейност 2 от проекта предвижда провеждането на три модулни обучения по ключови компетентности, обхващащи целева група от общо 70 служителя. Отделните теми са , както следва: Обучение „Организационното развитие и устойчивост като резултат от способностите, компетентността и възможностите за успех на служителите”, Обучение „Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда”, Обучение „Управление на промяната в полза на прилагането на политики по успешна интеграция на малцинствата”.

Дейност 3 от проекта включва реализирането на обучение "Компютърни умения за повишаване ефективността на административната дейност в малките населени места", в което ще бъдат обхванати 30 служителя на администрацията.

След проведена обществена поръчка по реда на ЗОП за изпълнител на цитираните по-горе обучения е избрано дружеството „СТИК” ЕООД.

В рамките на Дейност 4 са предвидени общо четири обучения от Института по публична администрация: "Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията", "Основни производства по АПК”, "Методи и техники за прозрачна администрация", "Системи за управление на информационната сигурност на административното звено".

 

 

 


 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.